Blog

Bạn sử dụng thư viện quảng cáo Facebook library để tìm hiểu thông tin về quảng cáo của đối thủ. Bạn sẽ theo dõi được đối thủ đang sử dụng hình ảnh, nội dung, thời điểm chạy quảng cáo. Từ đó, bạn sẽ đánh giá được ưu, nhược điểm và cải thiện nội dung quảng cáo của chính mình.